Rabka-Zdrój ul. Na Banię 42
18 26 77 260 | 883 044 662
biuro@sanatorium-cegielski.pl
Procedury bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego

Szanowni Goście,
czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym Sanatorium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym Sanatorium był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.

 1. W naszym Sanatorium  mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi
 2. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy zameldowaniu Gościa do Obiektu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do Sanatorium , procedura może być powtórzona – decyduje pracownik Sanatorium.
 3. W przypadku pojawienia się Gościa w Sanatorium z objawami choroby, Sanatorium zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.
 4. Wypełnienie przez Gościa Hotelowego wstępnej ankiety kwalifikacyjne (anty Covid-19)
 5. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 1 osoba  (ewentualnie rodzina ).
 6. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, , poręczy, terminali, kluczy pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby Sanatorium.
 7. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce – minimum 1,5- 2 metry
 8. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji. 
 9. Udostępnione są płyny do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym oraz przy każdym wejściu do miejsc wspólnych.
 10. Informujemy Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w Sanatorium.
 11. Sprzątanie pokoi podczas obecności Gości w Ośrodku odbywa się tylko na ich wyraźną prośbę, poprzez zgłoszenie tego w Recepcji
 12. Prowadzona  regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, windy,poręcze;
 13. Wietrzenie regularne pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 14. Pomiędzy turnusami obiekt  poddany  dodatkowemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji pokoi, łazienek, pokoi zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.
 15. W Ośrodku obowiązuje dla wszystkich zasada zakrywania ust i nosa (maseczka,buffy,szalik etc…) 

Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.

Wprowadzone zasady w:

 • Jadalnia/stołówka
 1. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w jadalni hotelowej.
 2. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, klamek, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 3. Stosowanie przez pracowników-Kelnerek   maseczek oraz rękawiczek.
 4. Stoliki wyznacza kelner.
 5.  Należy utrzymać 1,5- 2-metrowe odległości pomiędzy osobami przy wejściu na jadalnie  oraz    przy wyjściu z  jadalni  (zachowanie odległości nie dotyczy najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym pokoju),
 6. Obowiązkową dezynfekcję rąk   przy wejściu na teren stołówki.
 7. Noszenie osłon ust i nosa  zajmując miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 • Kuchnia

1.Organizacja żywienia  prowadzona jest zgodnie z wytycznymi GIS dla gastronomii: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2.

2.Żywienie zbiorowe  prowadzone wg rygorystycznie przestrzeganych wymagań higienicznych, w tym przede wszystkim systemu HACCP i dobrych praktyk higienicznych GHP. Osoby chore nie mogą procować przy produkcji i obróbce żywności.

 

 • Zajęcia fizjoterapii  i wizyty lekarskie :
 1. Czekając na wejście na salę oraz do gabinetów powinno się zachować odstęp minimum 1,5- 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Do gabinetu fizjoterapii, gabinetu lekarskiego oraz na sale wchodzi się tylko na wezwanie.
 3. Na salę i do gabinetów mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką- w czasie gimnastyki maseczka nie jest wymagana).
 4. Przed  wejściem na salę  do gabinetów fizjoterapii czy gabinetu lekarskiego obowiązkowa  dezynfekcja  rąk , albo założenie  rękawiczek.

Zasady bezpieczeństwa związane z przemieszczaniem się po Ośrodku

 1. Podczas sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych zwracamy szczególną uwagę
  na toalety, przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki. Dezynfekowane one są  kilka razy dziennie..
 2. Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza 
 3. W budynku wyznaczone są miejsca  z płynami  dezynfekującymi- przy wejściu
  do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 1. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. 
 2. Zalecamy  ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  kuracjusza/wczasowicza COVID-19

 1. Jeżeli któryś z kuracjuszy przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy  niezwłocznie go odizolować  w specjalnie przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu 
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do pokoju, pozostać tam i skorzystać z konsultacji lekarza, teleporady medycznej.
 3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
  a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. Procedura  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:
 1. a)     w przypadku osoby u której   wystąpiły  niepokojących objawy  nie powinna  przychodzić na stołówkę, na zajęcia. Powinna pozostać w pokoju i skontaktować się telefonicznie z  lekarzem
  w celu uzyskania teleporady medycznej,  oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 2. b)    w przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w sanatorium niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 3. c)      obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
  z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
 4. d)       należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 5. e)       rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Prosimy wszystkich przebywających w Ośrodku o zachowanie bezpiecznego odstępu  (minimum 1,5 metra )

noclegi