Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Aktualizacja 28 marzec 2022

W związku z wejściem w życie z dniem 28 marca 2022r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).

Mając na uwadze powyższe, zniesione zostało uwarunkowanie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego od:

 • uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka
 • uzyskania statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez pacjenta lub opiekuna dziecka

Tym samym, nie wystawiamy już pacjentom zleceń na wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 przed wyjazdem na leczenie uzdrowiskowe.

Jednocześnie zgodnie z § 7 obowiązującego rozporządzenia,  do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.


Aktualizacja: 4 czerwca 2020

Szanowni Goście,
czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym Sanatorium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym Sanatorium był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).Test będzie można wykonać bezpłatnie nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu Sanatorium  potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Jak zrobić testy:

 1. Przed wykonaniem testu diagnostycznego proszę się skontaktować z naszym Sanatorium i podać swój aktualny numer telefonu. Jest to niezbędne, żeby Sanatorium mogło skierować Panią/Pana na test oraz poinformować  telefonicznie przed przyjazdem o wyniku testu diagnostycznego.
 2. Materiał do wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2 powinien być pobrany – 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w sanatorium. Obsługa punktu będzie poinformowana ,że ma Pani/Pan obowiązek wykonania testu. Nie jest potrzebne żadne skierowanie na badanie.
 3. Wykonanie testu dla Pani/Pana jest bezpłatne , zostanie sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Dodatni wynik testu lub brak wyniku badania będzie oznaczał ,że nie może Pani/Pan wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ Sanatorium nie może przyjąć osoby, która nie podda się badaniu lub jeśli wynik badania potwierdzi obecność koronawirusa.
 5. Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Numer kontaktowy do gabinetu pielęgniarskiego: 530 302 939

Informujemy, że test musi być również wykonany przez Opiekunów, którzy zmieniają się w trakcie trwania turnusu – test robiony we własnym zakresie – nie na koszt NFZ .

 

Przy przyjęciu do sanatorium:

 • Kuracjuszu, do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 • Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją. Zaleca się, aby w dniu meldowania się do Naszego sanatorium każdy kuracjusz posiadał aktualny, ujemny, wynik badania PCR, nie starszy niż sprzed 4 dni. Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.
 • Należy pamiętać, aby każda osoba miała zasłonięte usta i nos, a także umyła albo zdezynfekowała ręce przy każdorazowym wejściu do budynku.
 • Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi.
 • Prosimy, aby osoby w hallu wejściowym nie grupowały się. Osoby mogą przebywać w hallu budynku jeżeli będzie przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5- 2 metry od drugiej osoby.
 • W pomieszczeniu, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
 • Do pomieszczenia, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy. 
 • Prosimy, aby windą poruszała się jednorazowo taka liczba osób, która zapewni zachowanie odstępu między osobami; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 • Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje  na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta           (w czasie niektórych zabiegów, w jadalni oraz na korytarzach) należy przestrzegać 1,5-2 metrowego odstępu od innych osób.
 • Każdy ma  możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami  dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

  Zajęcia fizjoterapii  i wizyty lekarskie :

 • Czekając na wejście na salę gimnastyczną oraz do gabinetów, powinno się zachować odstęp minimum 1,5- 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 • Do gabinetu fizjoterapii, gabinetu lekarskiego oraz na salę gimnastyczną wchodzi się tylko na wezwanie.
 • Na salę gimnastyczną i do gabinetów mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Przed  wejściem na salę gimnastyczną, do gabinetów fizjoterapii czy gabinetu lekarskiego obowiązkowa jest dezynfekcja  rąk  albo  założenie  rękawiczek.

Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków

 1. Należy utrzymać 1,5- 2-metrowe odległości pomiędzy osobami przy wejściu na jadalnię  oraz  przy wyjściu z  jadalni  (zachowanie odległości nie dotyczy najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym pokoju),
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren stołówki.
 3. Siedząc przy stoliku na stołówce lub w kawiarni można zdjąć maseczkę.

Pokój hotelowy:

 1. Sprzątanie pokoi odbywa na wyraźne życzenie Kuracjusza -zapisy w Recepcji .Sprzątanie  wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych tj: wyłączników, gniazd, klamek, uchwytów, wyposażenia o zmywalnej powierzchni urządzeń oraz wietrzenia pokoi odbywa się bez obecności gościa w pokoju.
 2. Wymiana ręczników i pościeli odbywa przez personel sprzątający raz w połowie turnusu oraz w zależności od potrzeby . Pościel oraz ręczniki umieszczone zostają w  worku i wyniesione przez personel sprzątający do brudownika.
 3. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

Zasady bezpieczeństwa związane z przemieszczaniem się po Ośrodku

 • Podczas sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych zwracamy szczególną uwagę na toalety, przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki. Dezynfekowane one są  kilka razy dziennie wg harmonogramu personelu sprzątającego.
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza 
 • W budynku wyznaczone są miejsca  z płynami  dezynfekującymi- przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 • Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. 
 • Zalecamy  ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  kuracjusza COVID-19

 • Jeżeli któryś z kuracjuszy przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie go odizolować  w specjalnie przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu-Izolatki 
 • W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do pokoju, pozostać tam i skorzystać z konsultacji lekarza, teleporady medycznej.
 • W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

Procedura  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:

 1. a)  w przypadku osoby u której   wystąpiły  niepokojące objawy,  nie powinna  przychodzić na stołówkę i na zajęcia. Powinna pozostać w pokoju i skontaktować się telefonicznie z  lekarzem. Numer kontaktowy do gabinetu pielęgniarskiego: 530 302 939
  W celu uzyskania teleporady medycznej,  oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia trzeba zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem,
 2. b) w przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w sanatorium niepokojących objawów, sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 3. c) obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
 4. d) należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 5. e) rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 6. Wszystkie tkaniny, z którymi miała styczność osoba poddana kwarantannie z powodu koronawirusa, powinny zostać wyprane w odpowiedniej temperaturze – minimum 60 st. Celsjusza.

Zasady postępowania z pościelą/bielizną Zbieranie i transport brudnej bielizny/pościeli na terenie Sanatorium w przypadku podejrzenia  Kuracjusza zakażeniem się   koronawirusem 

1) zbieranie i transport brudnej bielizny/pościeli dokonywane jest w podwójnym zabezpieczeniu (dwa worki foliowe)

2) bieliznę/pościel od pacjentów z podejrzeniem i potwierdzeniem COVID-19 traktuje się jako brudną zakaźną,

3) wszystkie czynności związane ze zbieraniem i pakowaniem brudnej bielizny/pościeli do prania należy wykonywać ostrożnie, bez energicznych ruchów;

4) należy wydzielić i zabezpieczyć magazyn/pomieszczenie do czasowego składowania brudnej bielizny/pościeli (do czasu odbioru), z rozdziałem na zakaźną i niezakaźną;

5) na wszystkich etapach postępowania z brudną bielizną/pościelą zakaźną (od momentu odbioru z sali pacjenta/z oddziału/gabinetu, w trakcie przenoszenia, transportu do prania) podejmuje się wszelkie działania zabezpieczające przed skażeniem/zanieczyszczeniem skóry, błon śluzowych i odzieży personelu oraz otaczającego środowiska;

6) personel odbierający lub transportujący brudną bieliznę/pościel zakaźną używa jednorazowych środków ochrony osobistej (chroniących w szczególności drogi oddechowe, spojówki, ręce, oczy, – rękawiczki, fartuchy z długim rękawem, maseczki, gogle ewentualnie przyłbice) oraz utrzymuje higienę rąk;

7) brudną bieliznę/pościel zakaźną gromadzi się czasowo w worku rozpuszczalnym umieszczonym w worku foliowym, albo z tkaniny barierowej i w zamykanym pojemniku na brudną bieliznę w sali pacjenta / miejscu pobytu pacjenta;

8) po zapełnieniu do 2/3 objętości worek rozpuszczalny jest zawiązywany, worek foliowy albo z tkaniny barierowej jest zamykany i usuwany z Sali pacjenta/miejsca pobytu pacjenta do pomieszczenia (magazynu) brudnej bielizny/ pościeli;

9) niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętego worka, w przypadku uszkodzenia worka należy go w całości umieścić w kolejnym nieuszkodzonym worku;

10) pojemniki do gromadzenia jednorazowych worków z brudną bielizną/pościelą powinny być dostępne jak najbliżej miejsca powstawania brudnej bielizny;

Podczas pracy z brudną bielizną/pościelą zakaźną nie wolno:

1) wstrząsać, wytrzepywać lub sortować bielizny/pościeli zebranej z łóżka/ 

2) kłaść bielizny/pościeli na podłodze lub innych powierzchniach, np. szafkach/ blatach, parapetach;

3) przepakowywać ponownie brudnej bielizny/pościeli zakaźnej;

4) dopuszczać do przepełniania pojemników/ worków na pranie;

5) umieszczać i transportować wraz z pościelą/ bielizną innych przedmiotów.

Przed przekazaniem do transportu brudnej bielizny/pościeli zakaźnej należy:

1) worek zewnętrzny z brudną bielizną/pościelą zakaźną oznaczyć naklejką„ bielizna zakaźna” i przekazać do pomieszczenia czasowego składowania brudnej bielizny/pościeli zakaźnej;

2) transport oznakowanych worków (zgodnie z procedurami określonymi wykonującego pranie lub zawartą umową) odbywa się w opakowaniu transportowym wykonanym z materiałów umożliwiających ich pranie lub

mycie i dezynfekcję;

3) po przekazaniu brudnej bielizny/pościeli zakaźnej do transportu pomieszczenie czasowego składowania brudnej bielizny/pościeli, pojemniki i wózki wielokrotnego użytku myje się i dezynfekuje..

 

Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, uważa się  utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.