fbpx
Rabka-Zdrój ul. Na Banię 42
18 26 77 260 | 883 044 662
biuro@sanatorium-cegielski.pl
Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Szanowni Goście,
czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym Sanatorium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym Sanatorium był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.

Przy przyjęciu do sanatorium:

 • Kuracjuszu, do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 • Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją. Zaleca się, aby w dniu meldowania się do Naszego sanatorium każdy kuracjusz posiadał aktualny, ujemny, wynik badania PCR, nie starszy niż sprzed 6 dni.
 • Należy pamiętać, aby każda osoba miała zasłonięte usta i nos, a także umyła albo zdezynfekowała ręce przy każdorazowym wejściu do budynku.
 • Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi.
 • Prosimy, aby osoby w hallu wejściowym nie grupowały się. Osoby mogą przebywać w hallu budynku jeżeli będzie przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5- 2 metry od drugiej osoby.
 • W pomieszczeniu, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
 • Do pomieszczenia, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy. 
 • Prosimy, aby windą poruszała się jednorazowo taka liczba osób, która zapewni zachowanie odstępu między osobami; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 • Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje  na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta           (w czasie niektórych zabiegów, w jadalni oraz na korytarzach) należy przestrzegać 1,5-2 metrowego odstępu od innych osób.
 • Każdy ma  możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami  dotyczyącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

  Zajęcia fizjoterapii  i wizyty lekarskie :

 • Czekając na wejście na salę gimnastyczną oraz do gabinetów, powinno się zachować odstęp minimum 1,5- 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 • Do gabinetu fizjoterapii, gabinetu lekarskiego oraz na salę gimnastyczną wchodzi się tylko na wezwanie.
 • Na salę gimnastyczną i do gabinetów mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Przed  wejściem na salę gimnastyczną, do gabinetów fizjoterapii czy gabinetu lekarskiego obowiązkowa jest dezynfekcja  rąk  albo  założenie  rękawiczek.

Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków

 1. Należy utrzymać 1,5- 2-metrowe odległości pomiędzy osobami przy wejściu na jadalnię  oraz  przy wyjściu z  jadalni  (zachowanie odległości nie dotyczy najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym pokoju),
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren stołówki.
 3. Siedząc przy stoliku na stołówce lub w kawiarni można zdjąć maseczkę.

Zasady bezpieczeństwa związane z przemieszczaniem się po Ośrodku

 • Podczas sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych zwracamy szczególną uwagę na toalety, przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki. Dezynfekowane one są  kilka razy dziennie..
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza 
 • W budynku wyznaczone są miejsca  z płynami  dezynfekującymi- przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 • Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. 
 • Zalecamy  ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  kuracjusza COVID-19

 • Jeżeli któryś z kuracjuszy przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie go odizolować  w specjalnie przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu 
 • W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do pokoju, pozostać tam i skorzystać z konsultacji lekarza, teleporady medycznej.
 • W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 • Procedura  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:
 1. a)  w przypadku osoby u której   wystąpiły  niepokojące objawy,  nie powinna  przychodzić na stołówkę i na zajęcia. Powinna pozostać w pokoju i skontaktować się telefonicznie z  lekarzem.
  W celu uzyskania teleporady medycznej,  oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia trzeba zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem,
 2. b) w przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w sanatorium niepokojących objawów, sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 3. c) obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
 4. d) należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 5. e) rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, uważa się  utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.