REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O,

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w firmie SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. (zwaną dalej SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. lub Spółką), miejsca instalacji kamer systemu na terenie Spółki , reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
  Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O.
 2. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym to: wejście główne, recepcja, wejście boczne, parking za budynkiem.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 6. System monitoringu wizyjnego w SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  c) urządzeń pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 2. Przy wejściach do jednostek eksploatacyjnych Spółki umieszcza się tablice informacyjne/napisy informacyjne zawierające klauzulę informacyjną, zgodnie z art. 13 RODO.
 3. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. 
 4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek. Udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 5. Okres przechowywania zarejestrowanych danych wynosi do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 14 dni.
 6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze Spółki w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 8. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście główne itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 9. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 10. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O.
 11. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej www.sanatorium-cegielski.pl a także przy recepcji, w jednostkach eksploatacyjnych SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. Większość osób utrwalonych na monitoringu może być niemożliwa do zidentyfikowania przez SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. a jedynie przez uprawnione służby np.: Policję.
 12. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez SANATORIUM CEGIELSKI SP. Z O.O. .
 13. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować na adres siedziby Spółki Sanatorium Cegielski Sp. z o.o. celem rozpatrzenia.
 14. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.